PRZEGLĄD


Warunki gwarancji:

1. MARAX® gwarantuje sprawne działanie urządzenia w okresie 12 miesięcy od daty zakupu i nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji znajdującej się na urządzeniu. Okres gwarancji może wydłużyć się do 24 miesięcy, pod warunkiem oddania nagrzewnicy do autoryzowanego serwisu w celu dokonania płatnego przeglądu, przed upływem 12 miesiąca od daty zakupu. Koszt przeglądu 80/120/150 zł netto. Zakup części eksploatacyjnych podczas przeglądu objęty jest rabatem -10% od cen detalicznych części.
2. Podczas okresu gwarancyjnego, wszelkie ujawnione wady będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany serwis lub serwis centralny: firmę MARAX®, w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu. Termin ten może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od gwaranta, np. czas sprowadzenia części zamiennych. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas jaki urządzenie spędziło w serwisie.
3. Aby dokonać naprawy gwarancyjnej klient musi:
a) Dostarczyć urządzenie bezpośrednio do miejsca zakupu. Na życzenie reklamującego firma MARAX® dostarczy za reklamującego sprzęt do serwisu za pośrednictwem wskazanej przez siebie firmy transportowej na koszt gwaranta. W tym przypadku czas na naprawę urządzenia przedłuży się o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru urządzenia. Reklamujący powinien przygotować nagrzewnicę do wysyłki w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed uszkodzeniami. Firma MARAX® nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia sprzętu.
b) Dołączyć poprawnie uzupełnioną, podbitą i podpisaną przez kupującego kartę gwarancyjną.
c) Dołączyć kopię dowodu zakupu urządzenia.
d) Dołączyć krótki opis usterki urządzenia.
4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności opisanych w instrukcji obsługi, do których użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt (np. instalacja, czyszczenie, konserwacja) .
5. Gwarancja nie obejmuje:
a) Mechanicznych uszkodzeń urządzenia spowodowanych z winy użytkownika lub pośrednika dostarczającego urządzenie do serwisu.
b) Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, konserwowania lub przechowywania urządzenia, wynikający z niezapoznania się z instrukcją obsługi.
c) Uszkodzeń spowodowanych w wyniku samowolnych napraw przez użytkownika lub nieautoryzowany serwis.
d) Uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych (powódź, pożar, uszkodzenie elektryczne, itp.)
e) Uszkodzeń powstałych na skutek stosowania nieoryginalnych części zamiennych.
f) Wszelkiego rodzaju przeróbek, oraz zmian konstrukcyjnych.
g) Elementów eksploatacyjnych urządzenia tj. filtry, dysze, elektrody.
6. Ingerowanie w budowę urządzenia, bądź dokonywanie napraw przez nieautoryzowanych serwisantów spowoduje utratę gwarancji.
7. Reklamującemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy, w przypadku gdy:
a) Autoryzowany serwis wyda pisemne oświadczenie o niemożliwości dokonania naprawy nagrzewnicy.
b) Podczas trwania okresu gwarancyjnego serwis będzie musiał wykonać 4 istotne naprawy, a nagrzewnica dalej będzie niezdatna do użytku zgodnego z jej przeznaczeniem.
8. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

   Instrukcja Firman i karta Gwarancyjna